ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з позашкільної освіти

 

Прочитайте текст даного договору публічної оферти про надання послуг з позашкільної освіти (далі – Договір) і якщо Вам не зрозумілий будь-який пункт цього Договору, пропонуємо уточнити інформацію, яка Вас цікавить за тел.: (067)110-67-01.

Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом цього Договору, пропонуємо Вам відмовитись від його укладення (прийняття).

У випадку прийняття умов даного Договору, Ви погоджуєтесь з усіма його умовами і це означає, що Вам зрозумілі усі його положення.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Позашкільна освіта – сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають Діти у просторі проекту Спільношкола шляхомвивчення відповідних освітніх курсів за програмою, що є додатком до цього Договору. Позашкільна освіта Дитини Замовника послуг може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної або повної загальної середньої освіти в ліцензійних закладах освіти відповідного рівня.

Освітній курс – коло знань та умінь, що змістовно включає базові відомості з певної науки. Освітні курси в просторі Спільношкола мають ексклюзивні авторські програми, які розроблені та педагогічно адаптовані для дітей певного віку, та право використання яких надано Виконавцю власником проекту Спільношкола – неприбуткова Громадська організація«НОВИЙ ФОРМАТ ОСВІТИ».

Виконавець, Надавач освітніх послуг, Заклад освіти, – ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ «СПІЛЬНОШКОЛА», що діє на підставі Ліцензії, виданої відповідно до Розпорядження Київської міської державної адміністрації No 1749 від 01.10.2019 року на право провадження освітньої діяльності, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Родини Крістерів, 20-Г, сайт: https://spilno.school/.

Замовник послуг, Батьки – дієздатна фізична особа, яка має Дитину або є законним представником Дитини та має намір отримувати інші види освіти для Дитини у сфері позашкільної освіти.

Дитина, Діти – особа(и) віком від 8 до 16 років.

Абонемент – право отримувати інші види освіти у сфері позашкільної освіти в просторі Спільношкола на певний період запевну ціну.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР.

1.1. Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Закладу освіти щодо надання послуг з позашкільної освіти на визначених цим Договором умовах, згідно затверджених державних стандартів, відповідних програм та діючого законодавства України в сфері освіти.

1.2. Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України та набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 3.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов цього Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1.3. Далі по тексту Договору Виконавець (Надавач освітніх послуг, Заклад освіти), Замовник послуг (Батьки) і Дитина (Діти) також, називаються разом «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.5. Замовник послуги стверджує та гарантує, що укладання цього Договору здійснюється за попередньої та безумовної згоди іншого з подружжя.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надавати інші види освіти у сфері позашкільної освіти, надалі – Послуги, для Дитини Замовника послуг, а Замовник послуг зобов’язується оплатити Виконавцю такі Послуги шляхом купівлі Абонемента на умовах і в строки, встановлені цим Договором.

2.2. За цим Договором Послуги надаються в проміжок часу з 04 липня 2022р. до 12 серпня 2022р. в кількості, обраній Замовником.

2.3. Якщо Замовник послуг купив Абонемент на певний період, то його Дитина має право безперервно відвідувати відповідні заняття згідно з розкладом занять. Дозволяється переносити чи відпрацьовувати пропущені заняття виключно відповідно доПравил проекту Спільношкола за умови здійснення належного повідомлення Виконавця.

 

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов цього Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.

3.3. Замовник послуг здійснює акцепт (прийняття умов) цього Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Виконавця або на сайті Виконавця, шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

– заповнення та підписання Замовником послуг спеціалізованої анкети про надання послуг;

– оплати Батьками або іншою уповноваженою особою послуг Виконавцю відповідно до умов цього Договору.

3.4. Укладенням даного Договору Замовник послуг підтверджує, що він:

– ознайомлений та погоджується з умовами Договору в повному обсязі без будь-яких виключень та/або обмежень;

– ознайомлений з переліком Послуг із зазначенням назв освітніх курсів, видів Абонементів, їх вартості, чинними на моментукладення Договору;

– ознайомлений з Правилами відвідування простору Спільношколи, чинними на момент укладення Договору та розміщенимина Офіційному сайті Спільношколи https://spilno.school/, а також зобов’язується їх виконувати.

 

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна ціна Послуг за Договором складається із сум оплат, внесених Замовником послуг протягом дії цього Договоруза Абонементи та/або додаткові послуги Виконавця.

4.2. Вартість базового Абонементу в період надання послуг за цим Договором становить 6000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ. за один тиждень надання послуг.

4.3. Послуги надаються Замовнику послуг виключно на попередній платній основі шляхом оплати вартості базового Абонементу за один тиждень надання послуг не пізніше першого дня тижня, в якому Дитина отримує послуги від Виконавця. 

4.4. Замовник послуг може забронювати місце для надання послуг Дитині до 04 липня 2022 року, сплативши Виконавцю суму в розмірі вартості одного дня надання послуг – 1200,00 (одна тисяча двісті) грн. 00 коп. без ПДВ. У випадку, якщо в перший оплачений день надання послуг Замовник послуг та/або Виконавець з будь-яких причин прийняв рішення про не продовження отримання/надання послуг, сплачені кошти за один день надання послуг не повертаються Замовнику послуг, а договір вважається припинений Сторонами достроково. При відсутності завчасного бронювання місця на надання послуг Дитині на період, визначений в п. 2.2. цього Договору, та відсутності відповідної оплати, визначеної даним пунктом, Виконавець вправі відмовити Замовнику послуг в наданні послуг за цим Договором.

4.5. При затриманні оплати Абонемента, Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні Послуг Замовнику послуг, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

4.6. За несвоєчасно внесену оплату може нараховуватися пеня у розмірі 1 (одного) відсотка від суми заборгованості закожний прострочений день, починаючи з дати відвідування неоплаченого заняття Дитиною.

4.7. Замовник послуг погоджується з тим, що у разі якщо після укладення Договору з Виконавцем та оплати відповідногоАбонемента він (Замовник послуг) відмовиться від Договору в односторонньому порядку (достроково розірве Договір) при цьому Дитина Замовника послуг заняття або не відвідувала, або відвідала не в повному обсязі відповідно до придбаногоАбонемента, то грошові кошти, сплачені ним за Абонемент, поверненню не підлягають, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента, якщо інше не узгоджено Сторонами окремо.

4.8. Сплата фінансових санкцій не звільняє винну Сторону від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором.

4.9. Виконавець може надавати Замовнику послуг і інші додаткові освітні курси, які не увійшли в базовий Абонемент, обраний Замовником послуг. В цьому випадку, вартість додаткових послуг узгоджується Сторонами окремо.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. До початку надання Послуг ознайомити Замовника послуг з вимогами техніки безпеки в просторі Спільношкола, а також з Правилами відвідування простору Спільношколи.

5.1.2. Організувати позашкільну освіту Дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту програми обраного(их) освітнього(іх) курсу(ів).

5.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси Дитини.

5.1.4. Здійснювати надання Послуг із застосуванням індивідуального підходу до Дитини.

5.1.5. Попередити Замовника послуг про відміну або перенесення заняття завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником послуг було надано неактуальні контактні дані.

5.1.6. Надавати   консультативну допомогу батькам Дитини у вихованні  й навчанні Дитини.

5.1.7. Навчати Дитину із залученням кваліфікованих кадрів та використанням сучасних педагогічних технологій.

5.1.8. Виконувати санітарні та пожежні норми для позашкільних установ короткострокового перебування.

5.1.9. Не залишати без нагляду Дитину під час освітньо-виховного процесу.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Зарахувати   Дитину до відповідної вікової групи з метою вивчення певного освітнього курсу.

5.2.2. Корегувати розклад занять.

5.2.3. Не допускати до простору Спільношколи Замовника послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5.2.4. Не пускати батьків та інших близьких родичів Дитини на заняття, окрім відкритих занять.

5.2.5. У випадку відсутності Дитини на заняттях без завчасного попередження не надавати можливість для відпрацюванняабо переносу пропущених занять. При цьому вартість пропущеного(их) заняття(ть) не повертається.

5.2.6. Призупинити надання Послуг Дитині при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.

5.2.7. Виконавець залишає за собою право виключити Дитину з групи, якщо її поведінка загрожує психічному та/або фізичному здоров’ю інших дітей у групі та достроково розірвати дію Договору без повернення грошових коштів Замовнику послуг, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента. 

5.2.8. Достроково розірвати дію Договору без повернення грошових коштів Замовнику послуг при невиконанні Батькамита/або Дітьми умов і правил відвідування простору Спільношколи.

5.2.9. Не приймати до відвідування занять Дитину з явними ознаками нездужання.

5.2.10. Проводити відео-нагляд у приміщеннях простору Спільношколи.

5.2.11.  Проводити фото- та відео-зйомку у приміщеннях простору Спільношколи, використовувати та розміщувати фото-та відео-контент із зображенням Дитини на публічних ресурсах у рекламних та інформаційних цілях без додаткового узгодження із Замовником послуг та/або Батьками чи законними представниками Дитин.

5.2.12. Вимагати від Замовника послуг відшкодовувати збитки Виконавцю, які сталися з вини Дитини та/або законнихпредставників Дитини та/або їх довірених осіб (няні, водія тощо).

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ

6.1. Замовник послуг зобов’язаний:

6.1.1. Оплачувати Послуги згідно з умовами Договору.

6.1.1. Надавати достовірну інформацію про Дитину Виконавцю. У разі зміни даних, наданих Виконавцю, Замовник послугнадає протягом семи днів нову інформацію.

6.1.2. Дотримуватись положень Договору та Правил відвідування простору Спільношколи.

6.1.3. Сповіщати Виконавця про відсутність Дитини на плановому занятті або на відпрацюванні заняття не пізніше ніж заодин день до дня проведення відповідного заняття (належне повідомлення).

6.1.4. Приводити Дитину простору Спільношколи і забирати її особисто або визначити довірених осіб, які матимуть на цеправо.

6.1.5. Наперед повідомляти Виконавця про відсутність Дитини, а також про бажання перенести заняття з врахуваннямПравил відвідування простору Спільношкола.

6.1.6. Взаємодіяти із Виконавцем щодо виховання й навчання Дитини.

6.1.7. Виконувати законні вимоги Виконавця та довірених осіб простору Спільношколи.

6.1.8. Невідкладно відшкодовувати збитки Виконавцю, які сталися з вини Дитини та/або законних представників Дитини та/або їх довірених осіб (няні, водія тощо).

6.2. Замовник послуг має право:

6.2.1. Користуватись Послугами згідно з умовами Договору.

6.2.2. Вимагати від Виконавця виконання умов Договору.

6.2.3. Знайомитися з умовами здійснення навчально-виховного процесу та порядку надання Послуг в просторі Спільношколи.

6.2.4. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця.

6.2.5. Брати участь у заходах Виконавця.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. Замовник послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, наданих Виконавцю. У випадку якщо Замовник послуг не зазначив або неточно зазначив дані про Дитину та/або про себе , Виконавець не відповідає за збитки Замовника послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні Послуг, організації відпрацювання занять та/абоздійснення інших дій, внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника послуг.

7.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконаннязобов’язання.

7.4. У разі якщо Дитина Замовника послуг пошкодила або знищила майно Виконавця та/або відповідний товар, то Замовник послуг відшкодовує завдані цим збитки Виконавцю у повній вартості пошкоджених та/або знищених майна та/або товарів.

7.5. За порушення Замовником послуг та/або Дитиною умов цього Договору, Виконавець залишає за собою право не допустити Дитину Замовника послуг до відвідування занять у просторі Спільношколи та заборонити входити на територію Спільношколи особам, які порушили умови цього Договору. Рішення про недопущення Дитини до занять або заборону входу Замовника і його довіреним особам приймає Виконавець. У такому випадку Виконавець достроково розриває Договір безповернення Замовнику послуг грошових коштів, сплачених Замовником послуг за діючий Абонемент, а Послугивважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 12 серпня 2022 року.

7.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором, у тому числівиконання зобов’язань з оплати Послуг, а також не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місцепротягом дії Договору.

7.3. Договір може бути достроково розірвано у таких випадках:

7.3.1. За ініціативою Замовника послуг у разі небажання продовжувати отримувати Послуги без повернення грошових коштівза оплачений Абонемент повністю або частково, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

7.3.2. За рішенням Виконавця у разі невиконання Замовником послуг своїх зобов’язань за цим Договором та/або Правил відвідування простору Спільношколи без повернення грошових коштів за оплачений Абонемент повністю або частково, прицьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента.

7.3.3. На інших підставах, передбачених   цим Договором та/або чинним законодавством України.

7.4. До моменту розірвання Договору Сторони зобов’язані провести повний взаєморозрахунок.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Сторони домовилися, що всі суперечки та розбіжності, які виникають між Сторонами за цим Договором або у зв’язку зйого виконанням, вирішуються шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо спірних питань, такий спір підлягає розгляду в суді в порядку, встановленому   чинним законодавством України.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. На час дії форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за цим Договором і жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за затримку чи будь-яке невиконання зобов’язань, якщо вонаобумовлена  форс- мажорними обставинами. Форс-мажорними  обставинами (обставинами непереборної  сили) є надзвичайні та невідворотні  обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору. Перелік обставин включає обставини, які відповідно до нормативних актів Торгово-промислової палати та відповідних рішень державних органів будуть віднесені до форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9.2. У разі коли дія форс-мажорних обставин триває більш як 20 (двадцять) днів, кожна із Сторін має право на розірванняцього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізнішяк за 5 (п’ять) днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ відповідного компетентногооргану, у тому числі виданий Торгово-промисловою палатою України.

9.3. З дня  офіційного оголошення карантину за  умови  заборони відповідними  органами влади проведення   освітніх  занятьоф-лайн Виконавець надає Послуги у спосіб, незаборонений чинним законодавством України, у тому числі шляхомздійснення дистанційної освіти, надання онлайн-послуг з навчання. Зміна способу надання Послуг на період запровадженнякарантину не призводить до перегляду вартості оплачених Послуг або поверненню частини коштів за відповідний Абонемент.

9.4. З дня офіційного оголошення карантину за умови заборони відповідними органами влади проведення освітніх занять оф-лайн Замовник послуг має право:

9.4.1. продовжити навчання Дитини за оплаченим Абонементом на онлайн-заняттях або будь-яким способом запропонованимВиконавцем, який на період карантину не заборонений чинним законодавством;

9.4.2. за домовленістю Сторін отримати альтернативні послуги від Виконавця у розмірі вартості недоотриманих освітніхпослуг.

9.5. Якщо Замовник послуг не реалізував своє право відповідно до пунктів 10.4.1-10.4.2. протягом двох місяців з дати оголошення карантину, такий Абонемент вважається використаним повністю і Замовник послуг не має претензій до Виконавця.

 

 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних реквізитів та стверджують, що мають всі передбачені чиннимзаконодавством України повноваження на підписання Договору.

11.2. Сторони зобов’язуються протягом семи днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про зміну реквізитів, адресшляхом надіслання повідомлення, а в разі неповідомлення – несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливихнаслідків.

11.3. Якщо одне з положень Договору є або стане незаконним, законність Договору в цілому не повинна бути під сумнівом. Незаконне положення має бути замінено статтею, яка  найповніше передає бажання Сторін Договору та відповідає чинномузаконодавству України.

11.4.   Сторони погодились, що  їх персональні дані, які стали їм відомі у зв’язку з укладанням Договору, можуть включатися  до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональнихданих, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також длязабезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього Договорупідтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.5. У випадках, не передбачених   цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.6. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

 

 1. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додаток No1 – Програма освітніх курсів.

12.2. Додаток No2 – Правила перебування в просторі.

Додаток № 1 до Договору публічної оферти

про надання послуг з позашкільної освіти

 

ПРОГРАМА

освітніх курсів на період з 04 липня 2022р. до 12 серпня 2022р

Щотижнево:

 ▫️ SCRUM-навчання (тренінг 2 години на початку тижня та підтримка навичок щоденно)

▫️ Створення проекту за Agile підходом, щоденна робота. Тему проекту обирає команда дітей. До прикладу: створення настільних міні-ігор, вирощування мікрогрін, зйомка освітніх фільмів тощо.

▫️ Заняття англійською. Двічі на тиждень в міні-групах

▫️ Навчальна година. Щоденно, 1-2 заняття по 60 хв. Предмети: математика, science, social science, мова.

▫️ Тренінги з SEL. 1 раз на тиждень – 2-2,5 години. Теми для обговорення: почуття, власні кордони і безпека, співраця і дружба, толерантність до різноманіття, сексуальна освіта, кібербезпека тощо.

▫️ Курси. Заняття 2-3 рази на тиждень (футбол, акробатика, айкідо, майстерня малювання, майстерня ліплення, шахи, дзюдо, паркур)

▫️ Станції за інтересами: невеликі майстер-класи на вибір. Дитина може обирати, чим їй зайнятись відповідно до її зацікавлень і вподобань.

▫️ Спортивні ігри та активності, прогулянки на подвір’ї школи

▫️ Живе спілкування з дорослими та дітьми. Настільні ігри, читання книжок, ігри в компанії однолітків.

 

Додаток № 2 до Договору публічної оферти

про надання послуг з позашкільної освіти

 

ПРАВИЛА

перебування в просторі

Ми в просторі

 • Всі маємо рівні людські права, немає негідних чи тих, хто має привілеї.
 • Дотримуємося особистої гігієни, бо це впливає на здоров’я всього простору.
 • Дотримуємося правила інтимної зони, відвідуємо вбиральню по одному.
 • Використовуємо гаджети виключно за домовленістю з викладачем курсу – для навчальних цілей.
 • Дбаємо про власну безпеку – не перехиляємося з терас, не висовуємося з вікон.
 • Не виходимо за межі Спільношколи та Спільносаду без погодження цього питання з адміністратором Спільно Space. Якщо Ви вважаєте, що Ваша дитина може покидати студійний простір самостійно – будь ласка, підпишіть відповідний Батьківський дозвіл на Інфо-поінті.

Заборонено

 • Фізичне та психічне насилля.
 • Псування майна та використання речей не за призначенням, що призводить їх до псування.
 • Приносити у простір та вживати їжу (воду в пляшках – можна).